Xenosaga Episode II (E-F-G) (Disc1of2)(SLES-82034)

Xenosaga Episode II (E-F-G) (Disc1of2)(SLES-82034)

Xenosaga Episode I Der Wille zur Macht (UNDUB) (SLUS-20469)

Xenosaga Episode I Der Wille zur Macht (UNDUB) (SLUS-20469)

Wild Arms 5 (E-F-I) (SLES-54972)

Wild Arms 5 (E-F-I) (SLES-54972)

Wild Arms 4 (E) (SLES-54239)

Wild Arms 4 (E) (SLES-54239)

Wild Arms 3 (E) (SLES-51307)

Wild Arms 3 (E) (SLES-51307)

Atelier Iris – Eternal Mana (TRAD-F) (SLUS-21113)

Atelier Iris – Eternal Mana (TRAD-F) (SLUS-21113)

Final Fantasy X-2 (F) (SLES-51816)

Final Fantasy X-2 (F) (SLES-51816)

Final Fantasy X (F) (SCES-50491)

Final Fantasy X (F) (SCES-50491)

Rogue Galaxy (E-F-G-I-S) (SCES-54552)

Rogue Galaxy (E-F-G-I-S) (SCES-54552)

Odin Sphere (E-F-G-I-J-S) (SLES-55110)

Odin Sphere (E-F-G-I-J-S) (SLES-55110)

Magna Carta (F) (SLES-53767)

Magna Carta (F) (SLES-53767)

Dot Hack Part 4 – Quarantine (E-F-G-I-S) (SLES-52468)

Dot Hack Part 4 – Quarantine (E-F-G-I-S) (SLES-52468)

Dot Hack Part 3 – Outbreak (E-F-G-I-S) (SLES-52469)

Dot Hack Part 3 – Outbreak (E-F-G-I-S) (SLES-52469)

Dot Hack Part 2 – Mutation (E-F-G-I-S) (SLES-52467)

Dot Hack Part 2 – Mutation (E-F-G-I-S) (SLES-52467)

Dot Hack Part 1 – Infection (E-F-G-I-S) (SLES-52237)

Dot Hack Part 1 – Infection (E-F-G-I-S) (SLES-52237)

Dark Chronicles (E-F-G-I-S) (SCES-51190)

Dark Chronicles (E-F-G-I-S) (SCES-51190)

Dark Cloud (E-F-G-I-S) (SCES-50295)

Dark Cloud (E-F-G-I-S) (SCES-50295)

Dragon Quest 8 – The journey of the Cursed King (E-F-G-I-S) (SLES-53974)

Dragon Quest 8 – The journey of the Cursed King (E-F-G-I-S) (SLES-53974)